ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი საკითხების მართვა,
საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვასახის ფასიანი ქაღალდების
გამოშვების, შეძენის, კაპიტალის გაზრდის ფასიანი ქაღალდების
განთავსების პროცესში იურიდიულ კონსულტაციები, ფასიანი
ქაღალდებიდან გამომდინარე დავების მოგვარება.